Välkommen!

Välj kategori i listen ovan.

Det som inte finns på hemsidan kan vi fixa på någon dag. Pröva oss.

Vi är ett familjeföretag med huvudkontor i Sollefteå och filial i Östersund.

I Sollefteå arbetar Bo och Eva Magnusson

I Östersund David Magnusson

Företaget startades 1979 av Bo Magnusson

GDPR
Viktig information för dig som är kund hos Sollefteå Bil-EL AB

Den 25 maj i år börjar en ny EU-förordning gälla: GDPR (General Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Därför uppdaterar vi vår integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 

Ta gärna del av dessa och är det något du funderar på är du alltid välkommen att kontakta oss.

MILJÖPOLICY

 Alla har ett miljöansvar.

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum.

Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Vi ska vårda och vidareutveckla arbetet på verkstan och aktivt arbeta med att begränsa och förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, intrång, buller och vibrationer samt utsläpp till luft, mark och vatten.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Sollefteå Bil-El AB ska i såväl lagerhållning, verkstadsarbete och mobil verksamhet samverka med övriga aktörer, bidra till att branchen utvecklas i enlighet med fordons och miljöpolitiken. Nuvarande miljöpolicy gäller från 1:a Januari 2002. Sollefteå Bil-El AB:s miljöpolicy utgör grunden för företagets miljömål samt inriktningen. 

Sollefteå 2002-01-01

Bo Magnusson

BOSCH BATTERIER

INTEGRITETSPOLICY

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av BILEL-produkter och -tjänster.

3. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

1) Fullgörande av avtal.

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3) Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

4. Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

5. Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla som önskar information om vilka personuppgifter som BILEL lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till solleftea.bilel@telia.com

Begäran om registerutdrag arkiveras av BILEL. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress

6. Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos BILEL via e post: solleftea.bilel@telia.com

BILEL skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

7. Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

8. Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

9. Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds. Gäller från och med den 25 maj 2018.

10. Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

11. Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

12. Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

13. Policy för hantering av e-postadresser

BILEL respekterar din personliga integritet. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänlig för andra

SOLLEFTEÅ

Försäljning av reservdelar 

Batteridepå för Bosch och Varta batterier

Kalibrering av Dräger alkolås

Utbldning på dieselvärmare, batterier/laddning och mät-felsökningsteknik

ÖSTERSUND

Rep/Service och montering av dieselvärmare

AC service ( CERTIFIERAD )

Rep. och service av AC-maskiner

Montering av extrautrustning på fordon

Uteservice

Kalibrering av Dräger alkolås

Bosch bil och traktorbatterier

Reservdelar

WWW.dmab.se

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

 • BOSCH
 • VARTA
 • DRÄGER
 • HELLA
 • WIPOMATIC
 • EBERSPÄCHER
 • WEBASTO
 • NBB
 • RIGID
 • HBA
 • BILUPPLYSNINGEN
 • AWIMEX
 • CARGO
 • ABKATI
 • MALTE MÅNSSON
 • ODELCO
 • MECA
 • KG KNUTSSON