MILJÖPOLICY

Välj kategori i listen ovan.

Det som inte finns på hemsidan kan vi fixa på någon dag. Pröva oss

Företaget Sollefteå Bil-EL AB övertogs 2023 av David Magnusson

GDPR (GGeneral Data Protection Regulation) vilken ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PUL). I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Därför uppdaterar vi vår integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. 

Ta gärna del av dessa och är det något du funderar på är du alltid välkommen att kontakta oss.

 Alla har ett miljöansvar.Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt agera med samhällets och kundernas krav och förväntningar i centrum.Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete.Vi ska vårda och vidareutveckla arbetet på verkstan och aktivt arbeta med att begränsa och förebygga de negativa miljöeffekterna av resursanvändning, intrång, buller och vibrationer samt utsläpp till luft, mark och vatten.Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

DM FORDONSTEKNIK AB ska i såväl lagerhållning, verkstadsarbete och mobil verksamhet samverka med övriga aktörer, bidra till att branchen utvecklas i enlighet med fordons och miljöpolitiken. Nuvarande miljöpolicy gäller från 1:a Maj 2023 DM FORDONSTEKNIK miljöpolicy utgör grunden för företagets miljömål samt inriktningen. 

Östersund 2023-05-01

David Magnusson

INTEGRITETSPOLICY

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Vilka uppgifter behandlar vi? Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter. Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av bilel-produkter och -tjänster.

3. Rättslig grund. Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

1) Fullgörande av avtal. Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse. Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3) Intresseavvägning. Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

4. Lagringstid för personuppgifter. Dina uppgifter sparas så länge du har en affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

5. Rätt till information om behandling av personuppgifter. Alla som önskar information om vilka personuppgifter som vi lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till dm.fordonsel@gmail.com

Begäran om registerutdrag arkiveras av oss. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran. Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till din e-postadress

6. Rätt till rättelse. Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos DMfordonsteknik via e post: dm.fordonsel@gmail.com DM skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

7. Rätt till radering. Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

8. Rätt till invändning. Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

9. Rätt till begränsning. Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds. Gäller från och med den 25 maj 2018.

10. Rätt till portabilitet. Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

11. Rätt till klagomål. Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

12. Återkallelse av samtycke. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

13. Policy för hantering av e-postadresser.  DMfordonsteknik respekterar din personliga integritet. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänlig för andra

SOLLEFTEÅ

Batteridepå för Bosch batterier

Kalibrering av Dräger alkolås

Bo Magnusson

070-5657946

 

ÖSTERSUND

Rep/Service och montering av dieselvärmare

AC service ( CERTIFIERAD )

Rep. och service av AC-maskiner

Montering av extrautrustning på fordon

Uteservice

Kalibrering av Dräger alkolås

Bosch bil och traktorbatterier

Reservdelar

Bosch batteridepå

WWW.dmab.se

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR

 • BOSCH
 • VARTA
 • DRÄGER
 • HELLA
 • WIPOMATIC
 • EBERSPÄCHER
 • WEBASTO
 • NBB
 • HBA
 • AWIMEX
 • CARGO
 • ABKATI
 • ODELCO
 • MECA
 • KG KNUTSSON
 • START O GENERATORSPECIALISTEN

 

Tillagd i varukorgen